עלון מס' 22, מרץ 2021
דו״ח בנושא זכויות האדם של זקנים בזמן של קורונה
דו״ח בנושא זכויות האדם של זקנים בזמן של קורונה / עו"ד נורית דסאו.

בחודש אוקטובר 2020 התפרסם של מכון זולת – לשוויון וזכויות אדם, פרי סיעור מוחות של צוות מומחים בתחומי בריאות הציבור, רפואה, גריאטריה, גרונטולוגיה, ביו-אתיקה, משפטים, סוציולוגיה ותקשורת בהובלת ד"ר כרמל שלו. מטרת הדוח היתה לבחון את מדיניות והתנהלות הממשלה ביחס לתחלואת הקורונה בקרב זקנים בישראל ואת השפעתן על זכויות האדם שלהם, על מנת להצביע על כשלים, להפיק לקחים ולגבש המלצות מעשיות לקובעי מדיניות לקראת הבאות.

הדוח מתאר את המחדלים בניהול המגיפה ביחס לזקנים ואת הכשלים המבניים במערכת המופקדת על תחום הזקנה בישראל. על פי הדוח, מדיניות הממשלה בישראל ביחס לניהול הקורונה התאפיינה מתחילתה בגישה סמכותנית של הטלת מגבלות על חירויות הפרט יחד עם הפעלת אמצעה הפחדה וכפייה, בכלל, ובהגנת יתר פטרנליסטית על זקנים בסיווגם על פי גיל, בפרט, בלי לראותם כשותפים אוטונומיים שיש לשמוע את קולם ולשתפם בקבלת החלטות הנוגעות להם. מדיניות זו פגעה בזכויותיהם של הזקנים, גבתה מחירים כבדים בבריאות וברווחה שלהם, העמיקה את ההדרה החברתית וההזנחה שממנה הם סובלים היום ויצרה חיץ בין הדורות, תוך פגיעה גם בקרוביהם ובני משפחותיהם. בקרב הזקנים החיים בקהילה חלה החרפה בתופעת הבדידות, המאפיינת את קבוצת הגיל הזו בשנים האחרונות, במוסדות גריאטריים סיעודיים ובדיור המוגן הוטלו הגבלות נוקשות על החופש של הדיירים עד כדי "כליאתם", ובבתי החולים מתו לבדם זקנים מבודדים. 

הדוח מוסיף ומתאר את הסדקים והחוליים של הסדר והמרקם החברתי אשר נחשפו על ידי המגיפה. אלו כוללים את שלל הבעיות המבניות הכרוניות של 'חורים' ברשת הביטחון החברתי-כלכלי מהן סובלות מערכות הבריאות והרווחה לזקנים, המתבטאות, בין היתר, במחסור בשירותים, קיצוץ שיטתי מתמשך בהקצאת תקציבים ותקני כוח אדם ובהפרטה של שירותים – במיוחד בתחום הטיפול הסיעודי; את המחסור החמור ברופאים גריאטריים ובאלפי עובדי סיעוד במוסדות הטיפול הממושך; ואת עיסוקם הרב של שירותי הרפואה לזקנים במערכת הבריאות בישראל בהתערבויות הרואיות, מצילות ומאריכות חיים, עתירות טכנולוגיה חדשנית, לצד עיסוקם המועט ברפואה גריאטרית ופליאטיבית מקלה ותומכת שמטרתה לקדם איכות חיים.

הדוח מתמקד בשלוש זכויות אדם עיקריות - זכות האדם לכבוד, הזכות להשתתפות בחיי הציבור והקהילה הרב-דורית, והזכות לבריאות, כאשר כל אחת מהן מהווה בסיס לאגד מסוים של המלצות, ושלושתן ביחד בסיס להמלצות מדיניות כלליות. ככלל, גישה של זכויות אדם מבוססת על כבוד האדם באשר הוא אדם, היא אוניברסלית ונוגעת לכל אדם בהיותו יילוד אשה ובן תמותה, רגישה הן לחירות הפרט והן לגורמים חברתיים המשפיעים על מצבו, ומחוייבת לצדק ושוויון, לאיסור אפליה ולשוויון מהותי, לערבות הדדית ודאגה לחלש. על פי עקרון השוויון, הטלת הגבלות מיוחדות הפוגעות בזכויות האדם של יחידים וקבוצות אך ורק בשל גילם הכרונולוגי - מהווה פגיעה בזכות לשוויון, ואין לשפוט אדם על פי גיל כרונולוגי בלבד, אלא לנהוג על בסיס שיקולים עניינים כמו מצב כלכלי או רמת תפקוד.

זכות האדם לכבוד היא יסוד היסודות וממנה נגזרות חירות הפרט, שהיא זכות מפתח לעצמאות ולמימוש עצמי, ללא הבדל גיל, וכוללת זכות לאוטונומיה בקבלת החלטות ולחופש בחירה ופעולה בניהול החיים, כל עוד אין בכך פגיעה בזולת. המלצות צוות המומחים להבטחת הזכות לכבוד של זקנים כוללות, בין היתר: מאבק בדעות קדומות פוגעניות כלפי זקנים; כיבוד האוטונומיה של זקנים לקבל ולממש החלטות הנוגעות להם אישית, ובכלל זה לשקול את מידת הסיכון להם ולאחרים ולבחור עד כמה וכיצד להיות בקשר עם קרובים וחברים; הבטחת הזכות להזדקן ולמות בבית, ובכלל זה עידוד יחס אנושי וחומל שינח לזקנים להיפרד מן העולם בשקט בביתם ובחיק קרוביהם; ובירור רצונות הזקנים בקשר לטיפול בקורונה.

הזכות להשתתפות כוללת זכות אזרחית להשתתף בחיים הפוליטיים והציבוריים, בניהול ענייני הציבור, ובפרט לגבי זקנים – זכות להיות שותפים בגיבוש ויישום מדיניות הנוגעת להם, ובקבלת החלטות הנוגעות לעצמם, ומתבטאת גם בזכות של אנשים החיים עם מוגבלות לחיים עצמאיים ושילוב בקהילה. המלצות צוות המומחים להבטחת הזכות להשתתפות של זקנים כוללות, בין היתר: שיתוף זקנים בתהליכי קביעת מדיניות לגביהם, ברמה הארצית, המקומית והארגונית; שילוב זקנים בחיי הקהילה, החברה והתרבות; שיפור אוריינות דיגיטלית לצורך תקשורת מרחוק, הפגת בדידות, קניית מזון ותרופות, וקשר עם שירותי בריאות ורווחה; דאגה לערוצי תקשורת בינאישית ואנושית עם זקנים; חידוש פעילויות חברה ותרבות במסגרת מרכזי היום לזקנים בקהילה ומתן מענה מקומי לצרכים של זקנים.

הזכות לבריאות – הזכות החשובה ביותר מבין זכויות האדם החברתיות בכל הנוגע לקורונה – היא רחבה וכוללת את הזכות לרמה הגבוהה ביותר של בריאות גופנית ונפשית שניתן להשיגה, השומרת על יכולת תפקודית, איכות חיים ורווחה אישית. המלצות צוות המומחים להבטחת הזכות לבריאות של זקנים כוללות, בין היתר: תגבור שירותי הרווחה לזקנים, בראש ובראשונה תוך תיקון ההזנחה של בריאותם הנפשית ורווחתם של זקנים בעת הסגר הראשון; תמיכה באיכות החיים של זקנים בזמן קורונה, תוך דאגה לרווחתם הכללית, עידוד פעילות גופנית ועידוד דרכים נבונות לשמירה על קשר חברתי; עידוד קשרים בין-דוריים; הקמת מרפאות אחודות לזקנים להבטחת טיפול שוטף ופיקוח על תנאי האשפוז של זקנים במוסדות ובבתי חולים.

ההמלצות הכלליות של צוות המומחים, הנסמכות כאמור על שלוש זכויות האדם העיקריות בהן התמקד הצוות, כוללות, בין היתר: מניעת בדידות, שנגרמה על ידי ריחוק חברתי ובידוד יתר כתוצאה ממדיניות הממשלה כלפי זקנים; פיתוח תכנית-על אסטרטגית בתחום הזקנה אשר תיתן מענה הולם והוליסטי לצרכים הבריאותיים, הכלכליים והחברתיים של זקנים, במטרה לתמוך בזכותם לחיות בכבוד, בבריאות וברווחה כחלק מקהילה רב-דורית; קידום שיתופי פעולה בין-מגזריים של משרדי הממשלה, קופות החולים, הרשויות המקומיות וארגוני החברה האזרחית כדי לתמוך בבריאותם, רווחתם ואיכות חייהם של הזקנים; תגבור כוח-האדם בתחום הגריאטריה והסיעוד; הבטחת רשת ביטחון לזקנים בהקצאת משאבים תוך מתן דגש על היענות לצרכים של הזקנים המוחלשים ביותר; תעדוף שירותים לזקנים בהקצאת משאבים לחיזוק שירותי הרווחה התומכים והחברתיים לתיקון עוולות העבר; שיתוף זקנים בקביעת מדיניות הנוגעת אליהם ובקבלת החלטות הנוגעות להם באופן אישי; וקידום הזכות להזדקן בכבוד בבית.