עלון מס' 20, מרץ 2020
בראי הכנסת - תיקון מס' 18, תשע"ו – 2016, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בעניין ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך / ד"ר אהובה טיכו, עו"ד

 

תיקון מס'  18, תשע"ו – 2016, לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב-1962, אשר פורסם ביום 11.4.2016 ביקש לאפשר חלופות לאפוטרופסות לבעלי מוגבלויות, מתוך גישה חברתית חדשה של העצמת האוטונומיה ומתן כבוד לרצון בעלי האדם, במטרה לשתף אותם בקבלת החלטות, ככל הניתן, ולאפשר להם חיים עצמאיים.

החוק מציע שתי חלופות עיקריות למינוי אפוטרופוס. האחד, מינוי מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך, והשני מינוי תומך החלטות. שתי החלופות מהוות כלים חילופיים למינוי אפוטרופסות. קבלת החלטות נתמכת מאפשרת לאדם המתקשה בקבלת החלטות בענייניו להסתייע בתומך החלטות בקבלת החלטות ובמימושן, באופן המותאם לצרכיו, להבנתו ולמגבלתו (סעיף 67ב). תומך ההחלטות ממונה בצו בית משפט והוא אינו מקבל החלטות חילופי. ייפוי כוח מתמשך הוא כלי לתכנון עתידי, במסגרתו הממנה מחליט מי ינהל עבורו את ענייניו, כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו, ובאיזה אופן. המדובר בכלים הסכמיים, שאינם מערבים את בית המשפט, כאשר בעל המוגבלות קובע בהבעת רצון בהתאם לצרכיו, את זהות מיופה הכוח. מיופה כוח מחליט בנוגע לעניינים שבסמכות מיופה הכוח, את מועדי כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך ופקיעתו, וכן רשאי לתת הנחיות מקדימות לפעולות עתידיות, רשאי לקבוע אדם מיודע ותנאים כובלים.

ייפוי כוח מתמשך יכול שיהיה לענייניו האישיים של הממנה (מגורים, תעסוקה), לענייניו הרכושיים (חשבונות בנק, ניהול נכסים) או לענייניו הרפואיים (ס' 32 (ב)). ממנה מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך, רשאי לתת בייפוי הכוח הנחיות מקדימות שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות בשמו (ס' 32לא.). הנחיות מקדימות בייפוי כוח מתמשך לא יחולו בקשר לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות (ס' 32לג.). הממנה צריך להיות בגיר בעל כשירות, קרי מסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, ואם הוא בעל מוגבלות בהינתן ההתאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (ס' 32א.). מיופה הכוח על פי ייפוי כוח מתמשך, צריך שיענה על מספר תנאים וביניהם שיהיה בגיר, שלא מונה לו אפוטרופוס, שלא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך לענינייו, ובייפוי כוח בענייני רכוש לא ימונה מי שהוכרז פושט רגל, מי הינו לקוח מוגבל חמור, והוא מטפלו של הממנה בתשלום או מספק לו מגורים בתשלום  ומי שהוא עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך (סעיף 32ג').

רשאים לערוך ייפוי כוח רפואי עורך דין, רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי ואחרים (סעיף 32טו). ייפוי הכוח הרפואי המתמשך נכנס לתוקף עם מסירת הודעה לאפוטרופוס הכללי (סעיף 32יז). ייפוי כוח רפואי יוכל להיכנס לתוקף בשנה הראשונה גם אם לא הופקד (סעיף 32יז.(ב)). הכלל הוא כי אין בכניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, כשלעצמה, כדי לשלול את כשרותו המשפטית של אדם (סעיף 32כ). נקודת המוצא היא כי אדם בגיר הוא כשיר עד שימונה לו אפוטרופוס (סעיף 33).

מיופה הכוח יפעל לפי העקרונות של שמירה על כבודו של הממנה; שמירה על פרטיותו; שמירה מרבית על עצמאותו; הגבלה מינימלית של זכויותיו וחירותו; תוך שמירה על ערכיו הדתיים והתרבותיים ושמירת שיתופו בחיי הקהילה ושמירת הקשר עם בני משפחתו; תוך התייעצות עם אנשי מקצוע, חבריו ובני משפחתו של הממנה ותוך התחשבות בשינויים במצבו (סעיף 32ז) על הממונה לאפשר לממנה לקבל החלטות ולנהל את ענייניו כל עוד הוא מסוגל לכך (סעיף 32ז. (ח)). מיופה הכוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות, ללא התרשלות ולפעול בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ואם הוא בעל מקצוע עליו לפעול במסירות ובמקצועיות (סעיף 32ז'). מיופה הכוח אחראי לנזק שגרם לממונה, אלא אם פעל בתום לב לטובת ענייניו של הממנה או אם פעל בתום לב לפי אישור בית המשפט (סעיף 32ז'). מיופה הכוח יפעל בקבלת החלטות על פי מדרג, אם יש הנחיות מקדימות – יפעל על פי הנחיות מקדימות; בהיעדר הנחיות מקדימות, יפעל לפי רצון הממנה; אם לא ניתן לברר את רצון הממנה, יפעל בהתאם לרצונו בעבר, ואם לא ניתן לעמוד על רצון זה, יפעל בהתאם לטובתו (סעיף 32ט). הממונה לא יפעל בהתאם לרצון הממנה אם הוא סבור שהדבר יגרום לו פגיעה של ממש. הממונה לא יפעל בניגוד לרצונו של הממנה בעניין אישי מהותי אם הוא מתנגד לכך בשעת מעשה או בסמוך לכך (סעיף 32ט). הממנה רשאי לפנות לבית משפט לקבלת הוראות. גורמים מפקחים על מיופה הכוח הם אדם מיודע, האפוטרופוס הכללי – אליו ניתן לפנות בתלונות ובית המשפט לענייני משפחה.

מיופה הכוח מוסמך לקבל, בשם הממנה, כל החלטה בקשר לעניינים שבייפוי כוח ולכך חריגים המנויים בחוק: למעט פעולות שלפי מהותן או לפי דין יש לבצען באופן אישי (המרת דת, אימוץ, השתתפות בבחירות וכיו"ב); למעט פעולות הדורשות הסמכה מפורשת (דוגמת מתן תרומות, מתנות והלוואות בסכום מצטבר של מעל 100,000 ₪ וכל עסקה או פעולה משפטית ששוויה בין 100,000 ל – 500,000 ₪, פעולות במוצר פנסיוני וטיפול ואשפוז בבית חולים פסיכאטרי); למעט פעולה הדורשת אישור פסיכיאטר ופעולות המצריכות אישור בית משפט מראש (דוגמת עסקאות במקרקעין ועוד) (סעיף 32ו').  למניעת ניגוד עניינים, נקבע כי מיופה הכוח אינו מוסמך לייצג את הממנה בפעולה משפטית בינו למיופה הכוח וקרוביו ובפעולה משפטית בין שני ממנים שהוא מיופה הכוח של שניהם (סעיף 48 ו – 32ו'). מיופה הכוח רשאי לפעול באמצעות שלוח לייצוג משפטי ובענייני רכוש.

על מיופה הכוח מוטלות חובות שמירת מידע וחשבונות, מסירת הודעות לאפוטרופוס הכללי ולגורמים הנוגעים לייפוי הכוח.

ייפוי הכוח ייחתם בפני עורך דין, שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך ואין לו עניין אישי בייפוי הכוח (סעיף 32יד). במקרה של ספק לגבי כשירות הממנה תצורף חוות דעת מומחה.

פקיעה או ביטול של ייפוי הכוח המתמשך יהיו בהתאם לעילות הפקיעה או הביטול בסעיפים 32כא. ו32כב..